Ordbog

Posted on by

[A]
Allâhu ‘alam = Kun Allâh ved det/Allâh ved bedst
Astagfirullâh = Jeg søger tilgivelse hos Allâh
Allâhu Akbar = Allâh er Større
Al-hamdulillâh = Al lovprinsning tilkommer Allâh
A’ûdhubillâh = Jeg søger tilflugt hos Allâh (swt)
Ad’iyah = Du’â i flertal
Akhira = Det hinsides
Al-hamdulillâh ‘alâ kulli hâl = Lovprist være Allâh for alt
Aqîdah = Tro
Akhawât = Søstre
Akhî = Min bror
Akh = Bror
Awrah = Den part en muslim en muslim skal dække og kun må vise overfor sin ægtefælle
Awliyâ’ = Beskyttere, Hjælpere, Venner, Forsørgere, Caretaker
âmîn = Oh Allâh accepter vores Bøn
Al-‘Isrā’ wal-Mi’rāj = “2 parts of a night Journey” som Profeten foretog på en nat
‘âlamîn = Verdnerne, (Mennesker, Jinn, Engle og alt der eksisterer)
Ahkâm = Regler og ordre fra al-Qur’ân og sunnâh
Adhan = Kaldet til bøn
Ayâh = Vers i al-Qur’ân
Arkaan= Søjler (flertal) (se under R, for at se ental)
Arkaanu Islaam = Islams 5 søjler

Der findes forskellige måder at hilse på:
As-salâmu ‘alaykum** = Allâhs fred være med dig
As-salâmu ‘alaykum** wa rahmâtullâh = Allâhs fred og barmhjertig være med dig
As-salâmu ‘alaykum** wa rahmâtullâhi wa barakâtûh = Allâhs fred, barmhjertighed og velsignelse være med dig

Hvor til man kan svare tilbage på forskellige måder:
wa ‘alaykum** as-salâm = Og Allâhs fred være med dig
wa ‘alaykum** as-salâm wa rahmâtullâh = Og Allâhs fred og barmhjertighed være med dig
wa ‘alaykum** as-salâm wa rahmâtullâhi wa barakâtûh = Og Allâhs fred, barmhjertighed og velsignelse være med dig

^
**
‘alaykum – med jer (mænd og kvinder)
‘alaykuma – med jer (2 mænd)
‘alayki – med dig (kvinde)
‘alayka – med dig (mand)
‘alaykunna – med jer (kvinder)

Efter andre Profeter og nogle kvinder skal ha det efter deres navn:
‘alayhi as-salâm = Allâhs fred være med ham (mand)
‘alayhim as-salâm = Allâhs fred være med dem (flere mænd)
‘alayhas-salâm = Allâhs fred være med hende (kvinde)
‘alayhunnas-salâm = Allâhs fred være med dem (kvinder)


[B]

Bismillâh = i Allâhs Navn
Bint = Datter af
Bin = Søn af
Bid’ah = Nyskabelse
Bârak Allâhu fîki = Allâhs velsignelse være med dig (Kvinde)
Bârak Allâhu fîkunna = Allâhs velsignelse være med jer (kvinder)
Bârak Allâhu fîkuma = Allâhs velsignelse være med jer (2 mænd)
Bârak Allâhu fîk = Allâhs velsignelse være med dig (mand)
Bârak Allâhu fîkum = Allâhs velsignelse være med jer (mænd og kvinder)

^ til ovenstående svarer man:
wa fîki / wa fîki bârak Allâh = og til dig / og Allâhs velsignelse være med dig (kvinde)
wa fîkunna / wa fîkunna bârak Allâh = og til jer / og Allâhs velsignelse være med jer (kvinder)
wa fîkuma / wa fîkuma bârak Allâh = og jer / og Allâhs velsignelse være med jer (2 mænd)
wa fîk / wa fîk bârak Allâh = og dig / og Allâhs velsignelse være med dig (mand)
wa fîkum / wa fîkum bârak Allâh = og jer / og Allâhs velsignelse være med jer (mænd og kvinder)


[C]


[D]
Dunya = Dette liv
Du’â = En personlig bøn til Allâh (swt)
Dîn = “Religion/The way of life”
Dhikr = Ihukommelse af Allâh
Da’wah = Kald til islâm


[E]


[F]
Fard = Obligatorisk
Fî sabîlillâh = For Allâhs skyld
Farîdhah = Obligatorisk tilbedelse
Fitnah = Prøvelse, splid, fristelse
Fâtwâh = En lovlig udledning af en ‘Alim


[G]
Ghusel = Den store wudû’ (Man vasker hele kroppen)


[H]
Hasanât = Belønning
Harâm = Forbudt
Halâl = Tilladt
Hâdîth = Profetens udsagn
Hawdh = Det bassin, som Allâh (subhana wa ta’ala) har skænket profeten på Dommedag. Den, som drikker af det én gang, vil aldrig blive tørstig igen.
Hudûd = Sharî’ah’ grænser
Hukm = Lov eller dom
Hijrah = Imigrer (staves)
Hajj = Pilgrimsrejse
Hidâya = Retledning fra Allâh
Hâdîth Qudsi = Hâdîth der er leveret af Muhammad fra Allâh


[I]
Iqâmah = Den anden kald til bøn
Inshâ’Allâh = Hvis det er Allâh’s vilje
Ijtihâd = Udøvelsen af bestræbelsen/Nå frem til en afgørelse i en sag
I’tikâf = Generalt hentyder det til afsondring. I’tikâf er tilbedelse, hvor en person afsides i moskeen og tilbeder Allâh.
îmân = Tro
Innâ lillâhi wa innâ ilahi râji’ûn = Sandelig tilhøre vi Allâh og til Ham vender vi tilbage
‘Ilm = Viden
Ikhwân = brødre
îd = Festival, lovprisning el. Fejre


[J]
Jannah = Paradis
Jahannam = Helvede
Jawami al-Kalim = (evnen til at tale koncist) er et af Profeten mirakler. Profeten sagde nogle få ord, og de havde stor betydning.
Jumu’ah = Fredags bøn
Jazâkillâhu khayran = Må Allâh belønne dig med godt (kvinde)
Jazâkunnullâhu khayran = Må Allâh belønne jer med godt (kvinder)
Jazâkuma Allâhu khayran = Må Allâh belønne jer med godt (2 mænd)
Jazâk Allâhu khayran = Må Allâh belønne dig med godt (mand)
Jazâkumullâhu khayran = Må Allâh belønne jer med godt (mænd og kvinder)

^ til ovenstående svarer man:
wa iyyâki = Og til dig (kvinde)
wa iyyâkunna = Og til jer (kvinder)
wa iyâkuma = Og til jer (2 mænd)
wa iyâk = Og til dig (mand)
wa iyâkum = Og til jer (mænd og kvinder)


[K]
Kufr = Vantro
Kafir = Vantro (mand)
Kafira = Vantro (kvinde)
Kufar = Vantro (flertal)
Khutbah = Den “tale” imâmen holder til fredagbøn


[L]
Lâ hawla wa lâ quw’wata illa billâh = Der er ingen kraft el. styrke foruden Allâhs


[M]
Mâ shâ Allâh = Hvad Allâh ville
Masjid = Moskee
Manhaj = Metodologi/vej
Mu’min = Troende
Munâfiq = Hykler
Mujâhid = En der kæmper for Islâm


[N]
Nafl = Ikke-obligatoriske tilbedelse
Nikâh = Islâmisk ægteskab
Nûr = Lys
Nasîha = Et islâmisk råd


[O]


[P]


[Q]
Qiblah = Bede retning


[R]
Rasûl’Allâh = Allâhs Sendebud
Rukû’ = Når vi bøjer os i salâh
Rukn = En søjle. (Se under A, for at se flertal).
Ribâ = Renter
Risâlah = Besked/Brev (?)
Rakâh = En enhed i salâh
Rabb = Folk oversætte Rabb til Herre.. Bla. betyder ordet Rabb = Skaberen, Forsørgeren, Den som alle skabningerns eksistes er afhængig af, og Den som giver liv og forårsager død.

Efter personer:
Radî Allâh ‘anhu** = Må Allâh være tilfreds med ham

^
**
‘anhâ = med hende
‘anhumâ = dem (to personer)
‘anhum = dem (flertal, mænd og kvinder)
‘anhunna = dem (kvinder)


[S]
Subhân’Allâh = æret været Allâh
Sharî’ah = Islamisk lovgivning
Sabr = Tålmodighed
Salâmullâhi ‘alayhâ = Allâhs Fred være med hende
Salâmullâhi ‘alayhi = Allâhs Fred være med ham
Shaytân = Satan
Shirk = Afgudsdyrkelse
Sunnâh = Profetens udsagn/sædvane: handlinger, der er underbygget af sunnâh
Shaykh = En gammel mand, en shaykh, eller en vis mand
Shuyûkh = Gamle mænd, flere shuyûkh eller vise mænd
Sawm = Fasten
Salâh = Bønnen
Sûra = Kapitel i al-Qur’ân
Suwar = Kapitler i al-Qur’ân
Suhûr = Det måltid muslimer spiser inden fasten begynder
Sirât al-Mustaqîm = Den Oprigtige Vej
Sirah = Biografi af Profeten Muhammad
Shahîd = Martyr (mand)
Shahîda = Martyr (kvinde)
Shahâdah = Islâmisk trosbekendelse
Sahâbah = Profetens ledsagere
Sahâbiyyah = Den kvindelig form af Sahâbah
Sadaqah = frivillig almisse


[T]
Tabârak Allâh = Glorificeret være Allâh
Taqwah = Fromhed
Takfîr = Kalde en for ikke-muslim
Tawhîd = Monotheism; Bekræftelse af Allâhs Enhed
Tawbah = Angre
Taslîm = As-salâmu ‘alaykum wa rahmatullâh (til højre og ventre) i salâh
Tarâwîh = Ekstre bønner i Ramadân efter ‘Ishâ
Tahir = Ren


[U]
Ukht = Søster
Ukhtî = min søster
Ummah = Nation
Umrah = En mindre pilgrimsrejse til Makkah, som kan tages når som helst på året
‘Ulamâ = Lærde
Uhibukunna fillâh = Elsker jer for Allâhs skyld (kvinder)
Uhibuki fillâh = Elsker dig for Allâhs skyld (kvinde)
Uhibuka fillâh = Elsker dig for Allâhs skyld (2 mænd)
Uhibuk fillâh = Elsker dig for Allâhs skyld (mand)
Uhibukum fillâh = Elsker jer for Allâhs skyld (mænd og kvinder)


[V]


[W]
Wudû’ = Vaske bestemte dele på kroppen, f.eks før salâh
Witr = En ulige bøn, man beder efter ‘ishâ og før fajr (som består af 1,3,5,7,9 el. 11 rakât)
Walî = Beskytter, vogter, støtter, hjælper, ven


[Y]
Yawm al-Qiyāmah = Genopstandelse Dag


[Z]
Zakât = Almisse

Efter Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa’salam):
‘alayhis-salâtu wa salâm = Allâhs velsignelse og Fred
Sallallâhu ‘alayhi wa salâm = Allâhs velsignelse og Fred over ham

Efter Allâh (subhana wa ta’ala):
Subhânahu wa ta’âla = æret og Ophøjet (være Han)
’azza wa jall = Den som hvis Magt dominerer alt/Den mest magtfulde over alting
Jalla Jalâluh = Han er Den Ophøjede/Lovpriste Majestæt(iske)
Tabârak wa ta’âla = Glorificeret (være Han)