AH 1438

Muharram
Safar
Rabia Awal
Rabia Thani
Jumaada Awal
Jumaada Thani
Rajab
Sha'ban
Ramadan    30
Shawwal
Dhul-Qi'dah
Dhul-Hijjah